தமிழரங்கம்

Register

  • இந்த நிலை அங்கத்தினர்கள் தமிழரங்கத்தில் இலவசப் பயனாளிகள். இலவசமாய் கிடைக்கும் ஒளிப்படங்களை மட்டும் காண விரும்புபவர்கள்.
    இந்த நிலை அங்கத்தினர்கள் தமிழரங்கத்தின் நேரடிப் பயனாளிகள். ஒளிப்படம் காண்பதையும் அதன்மூலம் தமிழுடன் தொடர்பிலிருப்பதையும் விரும்புபவர்கள்.
    இந்த நிலை அங்கத்தினர்கள், தமிழரங்கத்தில் தன்னார்வலராகச் சேர்ந்து அதன் மேம்பாட்டிற்காக உழைக்க விரும்புபவர்கள்.
    இந்த நிலை உறுப்பினர்கள் தமிழின் எழுதும், பேசும் படைப்புத்திறன் உடையவர்கள். இவர்கள் தங்கள் படைப்புக்களைத் தமிழரங்கத்தில் பதிவு செய்ய விரும்புபவர்கள்.
    இந்நிலை அங்கத்தினர்கள் தமிழரங்கத்தினை வழி நடத்துபவர்கள். அதன் நோக்கம் கொள்கைகள் செயல்பாடுகளைக் கட்டிக்காப்பவர்கள். தமிழ் மொழி வளர அயாராது உழைப்பதை விரும்புபவர்கள்.